SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Viernes, 16 de marzo del 2018
Memòria de Controls Ambientals 2017
9f907f6207c1794c509cd4f0fa88eda7e7ed09d2
Aquesta Memòria amb les dades dels Controls Ambientals ha estat elaborada a partir dels registres en continu instal·lats en les fonts de les emissions.